3e prijs Heren B Klasse Remco v/d Plaats en Andries v/d Beek

2e prijs Heren B Klasse Gerrit Fortuin en Jan Postma

1e prijs Heren B Klasse Arjen Bruinsma en Tijs Dijkstra

3e prijs Dames Wietske Palma, Jenny Fokkema en Jose Postma

2e prijs Dames Jildou Marije Postma, Jeanine Postma en Johanna Grond

1e prijs Dames Ant Postma, Marrit van Asperen en Ciska de Vries

2e prijs Heren A Klasse Wybren Postma, Willem Bakker en Jurjen Osinga

1e prijs Heren A Klasse Jan Ytse van de Beek, Marinus Grond en Rense Bruinsma

Koningen en Koningin  Marinus Grond, Tijs Dijkstra en Marrit van Asperen

 

Allen gefeliciteerd!