2e prijs beginnersspel Madelief Metz en Froukje Fortuin

1e prijs beginnersspel Riemer Postma en Melvin Kortendijk

3e prijs jeugd Nynke v/d Beek, Marc Ynema en Remco Osinga

2e prijs jeugd Jetze Klaas Dijkstera, Jurrit Osinga en Sanne Ynema

1e prijs Femke v/d Beek, Meno Osinga en Jelmer Osinga

Allen gefeliciteerd!